­

Registrace ochranné známky

Získejte náskok díky našim zkušenostem a registrujte si ochrannou známku.

Jednoduše, rychle a levně.

Objednávat a platit můžete taky ONLINE.

ONLINE FORMULÁŘ
WORD FORMULÁŘ

1. Výběr

SLOVNÍ vs. OBRAZOVÁ. První krok je výběr druhu ochranné známky: slovní, obrazová, kombinovaná TŘÍDA MATERIÁLU / SLUŽIEBNasleduje výběr jedné nebo více z 45 tříd výrobků a služeb, pro které má být známka zapsána, přičemž čím více tříd, tím jsou úřední poplatky vyšší. STÁTY. Dále je třeba vybrat i země, pro které má být ochranná známka, např. USA, EU, ČR, SR nebo zda má být podána mezinárodní ochranná známka pro několik zemí světa. Za registraci ochranné známky je třeba zaplatit předem, a to buď převodem na účet nebo online přes bankovní kartu.

2. Rešerše

Po vybere druhu ochranných známek a tříd, zašleme Váš výběr advokátní kanceláři na vypracování rešerše. Rešerše je seznam všech podobných nebo stejných ochranných známek v dané třídě i všech ostatních třídách. V případě existence stejných nebo podobných již zapsaných nebo spíše podaných ochranných známek Vám doporučíme provést změny ve slově nebo zobrazení ochranné známky nebo vzdát se registrace v některých třídách.

3. Registrace

Po řešení konfliktů s podobnými nebo stejnými podá advokátní kancelář registraci na příslušný úřad průmyslového vlastnictví a po zápisu Vám zašleme dokumentaci k ochranné známce. Registrace trvá 6 měsíců.

Postup registrace detailně

Registrace ochranné známky začíná analýzou ohledně možné zaměnitelnosti nebo shodnosti s již dříve zapsanými ochrannými známkami – rešerši. Pokud by taková analýza nebyla udělaná, tak by hrozilo odmítnutí zápisu a propadnutí poplatku za zápis. V přijde pokud analýza neprokáže kolizi nebo se navrhovaná ochranná známka změní tak, aby se snížila její podobnost s dřívějšími známkami, tak dalším krokem je vypracování přihlášky. Nejtěžší částí přihlášky je výběr potenciálních zboží nebo služeb v rámci jednotlivých tříd. Těchto konkrétních zboží a služeb je značný počet. Při jejich výběru je třeba mít na zřeteli, že v průběhu registrace ochranné známky mohou dřívější majitelé ochranných známek podat námitky proti zápisu a při odpovědi na tyto námitky je obtížnější obhajovat větší počet zboží a služeb jako menší počet. V případě li námitky nejsou podány nebo po úspěšném vypořádání se s námitkami dojde k zápisu ochranné známky. V opačném případě dojde k zamítnutí jejího zápisu.

Rešerš

Kontrola konfliktu s dřívějšími ochrannými známkami. Odpověď na vaši schopnost zaregistrovat ochrannou známku. Doporučení jaké změny je potřeba udělat, aby označení nebo logo mohlo být zapsáno jako ochranná známka.

Přihláška

Příprava žádosti a podání přihlášky. Přihláška ochranné známky je podána na Úřadu průmyslového vlastnictví, který provede formální průzkum. Musí se zkontrolovat všechny zákonné záležitosti, které se týkají přihlášky k ochranné známce.

Musí se prověřit, zda je přihláška způsobila k zápisu. Pokud není, tak problém může být v těchto kritériích:
• Označení je shodné s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou
• Druhové nebo popisné označení
• Klamavé označení

Poplatek

Také se při tomto přihlášení hradí správní poplatek u příslušného úřadu.

Zveřejnění

Po podání přihlášky a zaplacení poplatku příslušný úřad (např. Slovenský ÚPV, evropský OHIM, nebo americký USPTO) zveřejní přihlášku ve věstníku ochranných známek, aby všichni majitelé starších ochranných známek měli možnost podat námitky proti registraci ochranné známky z důvodu shodnosti či podobnosti.

Námitky

Majitelé starších ochranných známek mohou podat námitky proti registraci ochranné známky z důvodu shodnosti či podobnosti. Proto je potřebný následný dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě, odpovědi na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných ochranných známek a koordinace s skrutátorů na zajištění přesného a včasného ověření a zpracování vaší žádosti

Registrace

Pokud vůči ochranné známce nejsou podány žádné námitky, tak příslušný úřad (např. český ÚPV, evropský OHIM, nebo americký USPTO) zapíše ochrannou známku do rejstříku ochranných známek a její účinnost začíná zpětně ke dnu podání přihlášky.

ONLINE FORMULÁŘ

  • Placeholder

Online formulář – ochranná známka

Služba registrace ochranné známky zahrnuje:
(i) REŠERŠ. Odpověď na vaši schopnost zaregistrovat ochrannou známku – kolizi se skořejšími ochrannými známkami (volitelné)
(ii) PŘIHLÁŠKA. Příprava žádosti a podání přihlášky
(iii) ZVEŘEJNĚNÍ A NÁMITKY MAJITELÉ STARŠÍCH PODOBNÝCH ZNÁMEK PROTI ZÁPISU. Následný dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě, odpovědi na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných ochranných známek a koordinace s skrutátorů na zajištění přesného a včasného ověření a zpracování vaší žádosti (volitelné)